o nas | kontakt | mapa strony |
Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200, fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl
”Pacjenci mogą odzyskać zdrowie niezależnie od leków lub za ich pomocą” J.H. Gaddum
  Witamy na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

  Z dniem 1 stycznia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), zmieniająca nazwę i zakres zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych, oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1862)

  Obowiązująca obecnie nazwa naszej instytucji to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

  Do dotychczasowych zadań Agencji, związanych przede wszystkim z oceną świadczeń opieki zdrowotnej doszło nowe kluczowe zadanie, jakim jest ustalanie taryf świadczeń.

  AOTMiT w zakresie realizowanych zadań będzie również odpowiedzialna za opracowywanie propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o zasadach ustalania taryfy świadczeń. Realizacją wyżej wymienionych zadań zajmował się będzie nowo utworzony w ramach Agencji Wydział Taryfikacji.

  Oprócz Rady Przejrzystości, przy Prezesie Agencji będzie funkcjonować Rada do spraw Taryfikacji – powoływany przez Ministra Zdrowia na 6-letnią kadencję 10-osobowy zespół ekspertów, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą. W jego składzie trzech członków powołanych zostanie spośród osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców, a dwóch spośród zgłoszonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Do zadań Rady do spraw Taryfikacji należeć będzie przede wszystkim opiniowanie planu taryfikacji Agencji i metodologii taryfikacji świadczeń oraz przygotowywanych taryf świadczeń oraz ich zmian.
  Dane niezbędne do procesu taryfikacji Agencja będzie otrzymywać zarówno od podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych, jak również od świadczeniodawców (na podstawie zawartych umów).

  Metodyka wyceny świadczeń zostanie stworzona w oparciu o dotychczasowe doświadczenia krajowe oraz zagraniczne. Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Z uwagi na fakt, że projekt rozporządzenia zakłada moduł kontrolingowy, a czas na jego wdrożenie dla świadczeniodawców, którzy chcą podpisać umowy z AOTMiT upływa z dniem 1 stycznia 2020 r., w pierwszym etapie prowadzonych prac, to metodyka będzie definiowała sposób postępowania.

  W zakresie umów ze świadczeniodawcami AOTMiT będzie na swojej stronie internetowej informowała na bieżąco o etapach postępowania i możliwości współpracy.

  W związku ze zmianą nazwy instytucji z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianie ulega wzór dokumentu firmowego oraz znak firmowy (logo) Agencji.

  Adres siedziby AOTMiT do korespondencji, dane teleadresowe, numery dotychczas prowadzonych rachunków bankowych pozostają bez zmian.


  18.11.2014
  Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej

  Informacja dla Świadczeniodawców, plan Taryfikacji ...


  12.09.2014
  Nowy komunikat dotyczący zakreślania informacji

  Nowy komunikat dotyczący zakreślania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ...

  25.03.2015
  10 posiedzenie Rady Przejrzystości

  30 marca odbędzie się 10 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  19.03.2015
  9 posiedzenie Rady Przejrzystości

  23 marca odbędzie się 9 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  13.03.2015
  8 posiedzenie Rady Przejrzystości

  17 marca odbędzie się 8 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  11.03.2015
  7 posiedzenie Rady Przejrzystości

  12 marca odbędzie się 7 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  11.03.2015
  Komunikat - Wykaz Podmiotów

  Wykaz Podmiotów, z którymi Agencja zawrze umowy o pozyskanie danych...

  20.02.2015
  Komunikat - 6 posiedzenie Rady Przejrzystości

  18 lutego odbyło się 6 posiedzenie Rady Przejrzystości...

  20.02.2015
  Komunikat - 5 posiedzenie Rady Przejrzystości

  9 lutego odbyło się 5 posiedzenie Rady Przejrzystości...

  17.02.2015
  6 posiedzenie Rady Przejrzystości

  18 lutego odbędzie się 6 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...

  06.02.2015
  5 posiedzenie Rady Przejrzystości

  9 lutego odbędzie się 5 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane ...


  Zobacz wszystkie aktualności


  Ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202, e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl