"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat – ws. korespondencji kierowanej do Rady Przejrzystości

Uprzejmie przypominamy komunikat podany na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 10 października 2012 roku:

Właściwymi sposobami przedstawiania argumentacji przez wnioskodawców lub przekazywania dodatkowych informacji Radzie są:

  • przekazanie analiz dołączonych do wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego albo przesłanie analiz na prośbę Agencji,
  • uzupełnienie/skorygowanie wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, w tym załączonych do niego materiałów,
  • złożenie uwag do opublikowanej analizy weryfikacyjnej AOTMiT lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.

Informujemy, że Rada nie będzie zapoznawać się z materiałami dotyczącymi procedowanych wniosków o objęcie refundacją albo innych zleceń Ministra Zdrowia, które nie zostały przekazane we właściwy sposób i zweryfikowane analitycznie przez AOTMiT. Zachowanie tej zasady służy zapewnieniu procesowi wydawania stanowisk Rady wymaganej prawem przejrzystości.