"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

Komunikat dotyczący korespondencji kierowanej do Rady Przejrzystości

W związku z powtarzającym się kierowaniem materiałów, dotyczących wniosków o objęcie refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, bezpośrednio do członków Rady Przejrzystości, w tym przesyłaniem ich przez wnioskodawców na adresy prywatne lub miejsc pracy, uprzejmie informujemy, że jest to nieuprawnione. Obsługą administracyjno-organizacyjną Rady Przejrzystości zajmuje się wyłącznie AOTMiT, więc cała korespondencja, zarówno tradycyjna, jak i elektroniczna, powinna być przekazywana na ręce Prezesa AOTMiT.

Informujemy ponadto, że Rada nie będzie zapoznawać się z materiałami dotyczącymi procedowanych wniosków o objęcie refundacją albo innych zleceń Ministra Zdrowia, które nie zostały przekazane we właściwy sposób i zweryfikowane analitycznie przez AOTMiT. Zachowanie tej zasady służy zapewnieniu procesowi wydawania stanowisk Rady wymaganej prawem przejrzystości.

Właściwymi sposobami przedstawiania argumentacji przez wnioskodawców lub przekazywania dodatkowych informacji Radzie są:

  • przekazanie analiz dołączonych do wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego albo przesłanie analiz na prośbę Agencji,
  • uzupełnienie/skorygowanie wniosku o objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego, w tym załączonych do niego materiałów,
  • złożenie uwag do opublikowanej analizy weryfikacyjnej AOTMiT lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.