"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" Arystoteles

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Enter your keyword

RADA PRZEJRZYSTOŚCI

Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady Przejrzystości trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami), w skład Rady Przejrzystości wchodzi:

 • 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki;
 • 4 przedstawicieli Ministra Zdrowia;
 • 2 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • 2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • 2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta.

Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, aby każdy z podmiotów (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznik Praw Pacjenta), miał swojego przedstawiciela w Zespole.

Szczegółowy tryb pracy Rady Przejrzystości określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

KOMUNIKATY NT. PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW I DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WNIOSKÓW O OBJĘCIE REFUNDACJĄ:

Komunikat z dnia 10 października 2012r.

Komunikat z dnia 5 maja 2014r.

Na poszczególne miesiące kalendarzowe, w drodze porozumienia między Prezesem Agencji a przewodniczącym Rady Przejrzystości, przygotowywane są plany pracy Rady określające terminy posiedzeń oraz tematy planowane do omówienia przez Radę. Szczegółowe przełożenie planu pracy Rady na porządek obrad na konkretnym posiedzeniu zależy od bieżącej sytuacji w zakresie zleceń Ministra Zdrowia.

Protokoły z posiedzeń Rady Przejrzystości są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

Zadania Rady Przejrzystości

Skład Rady Przejrzystości

Regulamin pracy Rady Przejrzystości

Plany pracy Rady Przejrzystości

Aktualny skład Rady Przejrzystości (2017-05-25)

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
  Przewodniczący Rady Przejrzystości, Zakład Etyki Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof dr hab Michał Myśliwiec
  Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości specjaliazacje: choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna i hipertensiologia. Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Konsultant Województwa podlaskiego ds. nefrologii.
 • prof. dr hab. med. Rafał Suwiński
  Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości, kierownik II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii w Centrum Onkologii- Instytucie, Oddział w Gliwicach, specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej.
 • prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
  Specjalista psychiatra i seksuolog, mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego’ Prof. zw. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, koordynator Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, konsultant psychiatra w Szpitalu Wolskim.
 • dr n. med. Aleksandra Michowicz
  Specjalista chorób zakaźnych , choroby wewnętrzne. Miejsce zatrudnienia -Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM w Łodzi , Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego. Pełniąca obowiązki z-cy Kierownika Kliniki.
 • prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
  Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej od 2008r. Instytut Reumatologii, Z-ca Dyrektora ds Klinicznych.
 • dr hab. n. med. Marek Wroński
  Profesor nadzwyczajny na Wydziale Medycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • dr hab. n. med. Janusz Szyndler
  Specjalista neurolog. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, adiunkt.
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. IK. Piotr Szymański
  Specjalista kardiolog obrazowy; Zastępca Dyrektora Instytutu Kardiologii ds. naukowych; Kierownik pracowni echokardiografii Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie
 • dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
  Adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista zdrowia publicznego, członek Zespołu do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb
  Przedstawiciel Ministra Zdrowia, Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (Warszawa), przedstawiciel Polski w Grupie ds., Leków Biologicznych w Europejskiej Agencji Leków (Ema) w Londynie.
 • dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski
  Przedstawiciel Ministra Zdrowia, Kierownik Zakładu Genetyki w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; Specjalizacje w dziedzinach: pediatria, genetyka kliniczna, laboratoryjna genetyka medyczna; konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej; członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych przy Ministrze Zdrowia; członek Zespołu przygotowującego kierunek zmian w obrębie działań związanych z onkologią (Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2011).
 • prof. dr hab. Zbigniew Szawarski
  Przedstawiciel Ministra Zdrowia. Em. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Aktualne miejsce pracy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH.
 • dr n o zdr Andrzej Śliwczyński
  Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • dr n. farm. Agata Maciejczyk
  Przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Dyrektor Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, URPL.
 • Marzanna Bieńkowska
  Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, Kierownik Zespołu Interwencyjno-Pomocniczego, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Barbara Jaworska-Łuczak
 • Konrad Maruszczyk

 

Zadania Rady Przejrzystości

 • Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie
  • zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania albo niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego (art. 31c ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.));
  • usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego (art. 31h ust. 2 ustawy o świadczeniach);
 • Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk ws. zasadności objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego (śsspż), wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, (art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696)) lub podwyższenia urzędowej ceny zbytu leku, śsspż, wyrobu medycznego (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji);
 • Wydawanie opinii o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego (art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach);
 • Wydawanie opinii:
  • w zakresie grup limitowych (art. 15 ust. 3 ustawy o refundacji);
  • związanych z uchyleniem decyzji o objęciu refundacją leku, śsspż, wyrobu medycznego (art. 33 ust. 2 ustawy o refundacji);
  • dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (art. 40 ustawy o refundacji);
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

 

Regulamin pracy Rady Przejrzystości z dnia 29.05.2017 r. do pobrania w formacie PDF.

Poprzednie regulaminy Rady Przejrzystości

Archiwum

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann